ข่าว มทร. ล้านนา

ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารงานหลักสูตร

# โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” มทร.ล้านนา เชียงใหม่
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
เอกสารประกอบการสัมมนา คลิกที่นี้

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)" สัญจร 5 พื้นที่
ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ณ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่
เอกสารประกอบการสัมมนา