News

ประกาศ
สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริป ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน


ประกาศ
สำหรับอาจารย์ พื้นที่เชียงใหม่ : รายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษาที่ 2/2558

>>คลิกดาวน์โหลด(PDF)<<    >>คลิกดาวน์โหลด(Excel)<<


ประกาศ
สำหรับนักศึกษา ทุกพื้นที่ : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 3

>>คลิกดูรายละเอียด<<


ประกาศ
สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : เลื่อนสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558

>>คลิกดูรายละเอียด<<


ประกาศ
 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 

>>คลิกดูรายละเอียด<<


ประกาศ
สำหรับนักศึกษา ทุกพื้นที่ : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 2

>>คลิกดูรายละเอียด<<


ประกาศ
สำหรับนักศึกษา ทุกพื้นที่ : สามารถค้นหารายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ที่ คลิก


ประกาศ

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน


ประกาศ

สำหรับนักศึกษา ทุกพื้นที่ : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

>>คลิกดูรายละเอียด<<

 


ประกาศ

สำหรับนักศึกษา ทุกพื้นที่ : นศ.ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบของนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. – 10 มี.ค. 2559


ประกาศ

สำหรับนักศึกษา ทุกพื้นที่ : เลื่อนสอบกลางภาคและงดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2558

>>คลิกดูรายละเอียด<<


ประกาศ

ตารางสอน และตารางสอบ พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558

>>ที่นี่<<


ประกาศ

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัส 58 เชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

>>คลิกดูรายชื่อที่นี่<<


ประกาศ

ตารางสอน และตารางสอบ พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558

>>ที่นี่<<


สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่ 


ทุกพื้นที่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน (AEC) / 2557 

สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา 

โดยให้นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษา เพื่อมาขอรับเอกสารดังกล่าวด้วย

**ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่นี่**