News

ประกาศ

ขอแจ้งการเลื่อนปิดระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ พื้นที่เชียงใหม่

จากเดิม วันที่ 26 พ.ย.58 เป็นวันที่ 29 พ.ย.58 เวลา 18.00น.


สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่ 


ทุกพื้นที่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน (AEC) / 2557 

สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา 

โดยให้นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษา เพื่อมาขอรับเอกสารดังกล่าวด้วย

**ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่นี่** 


ทุกพื้นที่ : ขอให้นักศึกษาทุกราย เข้าตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข และเพิ่มเติมประวัตินักศึกษา

ในระบบของนักศึกษา เข้าสู่ระบบตรวจสอบประวัติที่นี่


ทุกพื้นที่ : นศ.ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบของนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 15 ต.ค. 2558


ทุกพื้นที่ : สำหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องการแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(I) ภาคเรียนที่ 3/2557 AEC

** เข้าสู่ระบบที่นี่เท่านั้น **


ทุกพื้นที่ : ลงทะเบียน เพิ่ม ซ้ำ รีเกรด เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ระหว่างวันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2558 
โดยเข้าระบบทะเบียนกลาง เข้าสู่ระบบ
คู่มือการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา
รหัสผ่านในการเข้าระบบจะเป็นเลขประจำตัวประชาชน
(ยกเว้น นศ.ส่วนกลาง เชียงใหม่ รหัส 56ลงไป ใช้รหัสผ่านจากระบบเดิมที่เคยลงทะเบียน)


ทุกพื้นที่ : ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 2557 (AEC) เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาเพื่อดูผลการเรียน เข้าสู่ระบบ


ผลการประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557

ดูผลการประเมิน


 >> บันทึกประวัตินักศึกษา ที่นี่ << 

 

ข่าวงานหลักสูตรการศึกษา