ข่าว มทร. ล้านนา

ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนำและบูรณาการหลักสูตรเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On)  
จัดโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 4 - 6 สิงหำคม 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด   คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม