ข่าว มทร. ล้านนา

ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การบริหารหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF และประกันคุณภาพการศึกษา”

ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ติดต่อ Email :   curriculumrmutl@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลด   คลิกที่นี่