โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ


1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2550
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2555

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา