โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบวาระการประชุม | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบวาระการประชุม


 

 • การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 140 (ก.ค. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

  • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 140 (ก.ค. 62) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ วาระที่ 5.2  พิจารณาเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.3 พิจารณาเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองและเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

 • การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562

  • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย. 62) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ วาระที่ 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารประกอบการประชุม
   • วาระที่ 5.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศีกษา 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 1) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • วาระที่ 5.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศีกษา 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • วาระที่ 6.1 พิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

 • การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 143 (ต.ค. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

  • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 143 (ต.ค 62) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา