โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มต่างๆ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มต่างๆ


แบบฟอร์มการประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา

1. แบบเสนอเรื่อง WORD PDF
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม WORD PDF


แบบเสนอรายชื่อกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. แบบเสนอรายชื่อ WORD PDF

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา