โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบสภาวิชาการ2560-2561 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทำเนียบสภาวิชาการ2560-2561 งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประธานสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

รองประธานสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา
รศ.เกษม เพชรเกตุ

รศ.เกษม เพชรเกตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง มทร.ล้านนา
ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล

ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล

ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผศ.ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์

ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา
ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา

ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.โสภณา สำราญ

ดร.โสภณา สำราญ

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
อาจารย์มานัส สุนันท์

อาจารย์มานัส สุนันท์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์

อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา