โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ WiL and CDIO | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ WiL and CDIO

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 2427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2561 - 24 มิถุนายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลองคำ

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในในโรงงาน(WiL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ(CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยทีมคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร มูลปา(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการดังนี้ 

 

กำหนดการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WiL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ระหว่างวันที่ 22 -24  มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

********************************************************

วันที่ 22  มิถุนายน 2561

08.00 น. – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ

08.30 น. - 08.45 น.

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา  คูหา

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

08.45 น. - 09.00 น.

กล่าวเปิดโครงการ โดย อาจารย์ยรรยง เฉลิมแสน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

09.00 น. - 10.30 น.

แนวคิดและภาพรวมของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ)

10.15 น. - 10.30 น.

พักประทานอาหารว่าง

10.30 น. - 12.00 น.

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ)

12.00 น. - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.30 น.

รูปแบบการจัดการเรียนให้เป็นไปตามผลลัพธ์อันพึงประสงค์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ และทีมวิทยากร

14.30 น. - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. –18.00 น.

รูปแบบการจัดการเรียนให้เป็นไปตามผลลัพธ์อันพึงประสงค์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ และทีมวิทยากร (ต่อ)

18.00 น. – 19.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่  23  มิถุนายน 2561

08.00 น. – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ

08.30 น. – 10.15 น.

การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning) ทีมวิทยากร

10.15 น. - 10.30 น.

พักประทานอาหารว่าง

10.30 น. - 12.00 น.

การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning) ทีมวิทยากร (ต่อ)

12.00 น. - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.30 น.

ปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning) ทีมวิทยากร

14.30 น. - 14.45 น.

พักประทานอาหารว่าง

14.45 น. –16.45 น.

ปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning) ทีมวิทยากร (ต่อ)

วันที่  24  มิถุนายน 2561

08.00 น. – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ

08.30 น. – 10.15 น.

ปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning) ทีมวิทยากร (ต่อ)

10.15 น. - 10.30 น.

พักประทานอาหารว่าง

10.30 น. - 12.00 น.

Show and share ปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning)

12.00 น. - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.30 น.

Show and share ปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based-Learning) (ต่อ)

14.30 น. - 14.45 น.

พักประทานอาหารว่าง

14.45 น. –16.45 น.

Recap 3 days Learnign

 

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา