โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 บทความ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
พุธ 20 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 >> อ่านต่อ


ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ฉบับที่ 2
อังคาร 7 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 3 กันยายน 2564  <<คลิก>> >> อ่านต่อประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 โดยขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์เป็นเวลาอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564  ... >> อ่านต่อ


แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64
พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64 1. สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ปวส.และปริญญาตรี จากเดิมวันที่ 13 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึงวันที่ 10 ก.ย. 64 2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศีกษาล่าช้าได้โดยมีค่าปรับจำนวน 500 บาท ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64- 15 ต.ค. 64 (ตามปฏิทินการศึกษา2564 ข้อ24) >> อ่านต่อ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2
อังคาร 22 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 พื้นที่เชียงใหม่ ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนขอรับเอกสาร หมายเหตุ : 1. หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร 2. ค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
อังคาร 1 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 160


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา