สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1021, 2426กรุณากรอกข้อมูล


หมายเหตุ : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สามารถค้นหาได้
1. ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
2. ระดับ ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป