สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1021
The Office of Academic Affairs and Registration :
128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thailand, 50300
Tel : +66 5392 1444 ex 1021กรุณากรอกข้อมูล / Please fill in the information


หมายเหตุ : ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สามารถค้นหาได้
1. ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
2. ระดับ ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

Remarks : Available gaduate information can be found for,
1. Bachelor and Master Degrees from 2007 onward
2. Vocational Certificate and Higher Vocational Certificate from 2017 onward