ปีการศึกษา 2564
           
รหัส - ชื่อหลักสูตร คณะ พื้นที่ ระดับ  
101 - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
102 - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
103 - วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
104 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
106 - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
107 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
109 - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
110 - วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
111 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
112 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
113 - วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
114 - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
115 - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
116 - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
117 - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
118 - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
123 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
131 - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
132 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
133 - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
134 - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
135 - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
136 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
137 - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
138 - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
151 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
153 - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
154 - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
155 - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
156 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
157 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
158 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปริญญาตรี
161 - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง ปริญญาตรี
162 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง ปริญญาตรี
163 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง ปริญญาตรี
171 - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ปริญญาตรี
172 - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ปริญญาตรี
181 - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก ปริญญาตรี
182 - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก ปริญญาตรี
183 - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก ปริญญาตรี
191 - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการร่วม บ.เบทาโกร วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
192 - วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
193 - วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ *โครงการร่วม บ.ฟูจิคูระ ลำพูน วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
301 - สถ.บ.สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
302 - สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
303 - ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
304 - ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
305 - ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
308 - ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
309 - ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
311 - ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
312 - ศป.บ.สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาตรี
331 - ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาก ปริญญาตรี
601 - วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาโท
602 - วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาโท
603 - วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาโท
604 - วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาโท
620 - ศป.ม.การออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปริญญาโท
631 - วท.ม.พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง ปริญญาโท
632 - วท.ม.พืชศาสตร์ ภาคพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง ปริญญาโท
802 - ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปวส.
803 - ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปวส.
806 - ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปวส.
809 - ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปวส.
831 - ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
832 - ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
833 - ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
834 - ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
835 - ปวส.ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
836 - ปวส.ช่างโลหะ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
837 - ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
838 - ปวส.ช่างจักรกลหนัก วิศวกรรมศาสตร์ ตาก ปวส.
852 - ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ปวส.
872 - ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ปวส.
881 - ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก ปวส.