โลโก้เว็บไซต์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริป | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริป


ประกาศ

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน