โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่อยากอย่างที่คิด”

วันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม