โลโก้เว็บไซต์ ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 60 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 60


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากกิจกรรม NO S NO L


>>คลิกดูรายละเอียด