โลโก้เว็บไซต์ ความพึงพอใจของ สวท. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความพึงพอใจของ สวท.


ความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


ความพึงพอใจการให้บริการสารสนเทศ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon