โลโก้เว็บไซต์ คู่มือนักศึกษา และระเบียนการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือนักศึกษา และระเบียนการศึกษา


**หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  ขึ้นไป ระเบียบการศึกษาจะรวมอยู่กับคู่มือการศึกษา
                   
  2. สำหรับระเบียนการศึกษาเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ลงไป สามารถดาวน์โหลดที่นี่ "คลิก"
 

ปีการศึกษา 2567
  -คู่มือนักศึกษาออนไลน์
  -คู่มือนักศึกษา

ปีการศึกษา 2566
  -คู่มือนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565
  -คู่มือนักศึกษาออนไลน์
  -คู่มือนักศึกษา

ปีการศึกษา 2564
  -คู่มือนักศึกษา

ปีการศึกษา 2563
  - คู่มือนักศึกษา

ปีการศึกษา 2562
 
คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2561
  - คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2560
  - คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559
  - คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2558
  - คู่มือนักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon