โลโก้เว็บไซต์ คู่มือนักศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือนักศึกษา


ปีการศึกษา 2562
 
คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2561
  - คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2560
  - คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559
  - คู่มือนักศึกษา
  - ส่วนที่ 1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  - ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษาและสิทธิ์ของนักศึกษา
  - ส่วนที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
  - ส่วนที่ 4 เครื่องแต่งกายและงานกิจการนักศึกษา
  - ส่วนที่ 5 การสำเร็จการศึกษา
  - ส่วนที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร

ปีการศึกษา 2558
  - คู่มือนักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา