โลโก้เว็บไซต์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตกิตติมศักดิ์


1. พระราชกฤษฎีกา/ข้อบังคับ/ระเบียบ

     1.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2554

     1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555

     1.3 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

     1.4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(ปีการศึกษา 2558)


2. แบบฟอร์ม

     2.1 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์(ปีการศึกษา 2560)


3. รายชื่อปริญญา

     3.1 รายชื่อปริญญาและสาขาวิชาที่เปิดสอนใน มทร.ล้านนา

     3.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย(ปีการศึกษา 2560)


4. รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์

     4.1 ปีการศึกษา2549

     4.2 ปีการศึกษา2550

     4.3 ปีการศึกษา2551

     4.4 ปีการศึกษา2552

     4.5 ปีการศึกษา2553

     4.6 ปีการศึกษา2554

     4.7 ปีการศึกษา2555

     4.8 ปีการศึกษา2556

     4.9 ปีการศึกษา2557

     4.10 ปีการศึกษา2558

     4.11 ปีการศึกษา2559

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา