โลโก้เว็บไซต์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตกิตติมศักดิ์


1. พระราชกฤษฎีกา/ข้อบังคับ/ระเบียบ

     1.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2554

     1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555

     1.3 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

     1.4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(ปีการศึกษา 2558)


2. แบบฟอร์ม

     2.1 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปีการศึกษา 2563 และ 2564)


3. รายชื่อปริญญา

     3.1 รายชื่อปริญญาและสาขาวิชาที่เปิดสอนใน มทร.ล้านนา


4. รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์

     4.1 ปีการศึกษา2549

     4.2 ปีการศึกษา2550

     4.3 ปีการศึกษา2551

     4.4 ปีการศึกษา2552

     4.5 ปีการศึกษา2553

     4.6 ปีการศึกษา2554

     4.7 ปีการศึกษา2555

     4.8 ปีการศึกษา2556

     4.9 ปีการศึกษา2557

     4.10 ปีการศึกษา2558

     4.11 ปีการศึกษา2559

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา