โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการเรียน(มคอ.7) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลการเรียน(มคอ.7)


1. ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร และรหัสสกอ. 14 หลัก

2. รายงานผลการเรียน(มคอ.7)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

พื้นที่

 บริหารธุรกิจฯ   วิทยาศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์   ศิลปกรรมฯ       วทส.     
เชียงราย

คลิก

-

คลิก - -
ตาก

คลิก

คลิก

คลิก คลิก -
น่าน

คลิก

คลิก

คลิก - -
 พิษณุโลก 

คลิก

คลิก

คลิก - -
เชียงใหม่

คลิก

-

คลิก คลิก คลิก
ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก - -

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

พื้นที่

 บริหารธุรกิจฯ   วิทยาศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์   ศิลปกรรมฯ       วทส.     
เชียงราย

คลิก

-

คลิก - -
ตาก

คลิก

-

คลิก คลิก -
น่าน

คลิก

คลิก

คลิก - -
 พิษณุโลก 

คลิก

คลิก

คลิก - -
เชียงใหม่

คลิก

-

คลิก คลิก คลิก
ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก - -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา