โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการเรียน(มคอ.7) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลการเรียน(มคอ.7)


1. ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร และรหัสสกอ. 14 หลัก

2. รายงานผลการเรียน(มคอ.7)

********************************************************************************************************************************************************************************

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป การรายงานผลการเรียน จะเปลี่ยนการแสดงผลไปที่เว็บไซต์ มคอ. ใหม่ ที่นี่ https://lms.rmutl.ac.th/teacher/login

********************************************************************************************************************************************************************************

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)

พื้นที่

 บริหารธุรกิจฯ   วิทยาศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์   ศิลปกรรมฯ       วทส.     
เชียงราย

คลิก

-

คลิก - -
ตาก

คลิก

คลิก

คลิก คลิก -
น่าน

คลิก

คลิก

คลิก - -
 พิษณุโลก 

คลิก

คลิก

คลิก - -
เชียงใหม่

คลิก

-

คลิก คลิก คลิก
ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก - -

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

พื้นที่

 บริหารธุรกิจฯ   วิทยาศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์   ศิลปกรรมฯ       วทส.     
เชียงราย

คลิก

-

คลิก - -
ตาก

คลิก

คลิก

คลิก คลิก -
น่าน

คลิก

คลิก

คลิก - -
 พิษณุโลก 

คลิก

คลิก

คลิก - -
เชียงใหม่

คลิก

-

คลิก คลิก คลิก
ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก - -

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

พื้นที่

 บริหารธุรกิจฯ   วิทยาศาสตร์   วิศวกรรมศาสตร์   ศิลปกรรมฯ       วทส.     
เชียงราย

คลิก

-

คลิก - -
ตาก

คลิก

-

คลิก คลิก -
น่าน

คลิก

คลิก

คลิก - -
 พิษณุโลก 

คลิก

คลิก

คลิก - -
เชียงใหม่

คลิก

-

คลิก คลิก คลิก
ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก - -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon