โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2549 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2549ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นางสาวอัจฉรา พัฒน์ทอง
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การจัดการ)

คลิก

2นายสาธิต บุญทอง
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การตลาด)
คลิก
3นางนงค์คราญ อุปโยคิน
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเซรามิค)
คลิก
4นายมานูญ หาญเทวี
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)
คลิก
5นายอนุวัฒน์ ท้าวเชียง
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)
คลิก
6นายไมตรี อรรถปรียางกูร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา