โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2550 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2550ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นายปยสิษฐ์ สุวัตถี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
คลิก
2นายวิทยา ครองทรัพย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
คลิก
3พระครูพิทักษ์นันทคุณ จารุวณโณ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พืชศาสตร์)
คลิก
4นายสุทัศน์ ตุงใย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พืชศาสตร์)
คลิก
5นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ
วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจเกษตร)
คลิก
6นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)
คลิก
7นายเจริญชัย แย้มแขไข
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
คลิก
8นายเดชา ครุฑทิน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)
คลิก
9นายสมบัษร ถิระสาโรช
ศิลปบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)
คลิก
10นายรุ่ง จันตาบุญ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
คลิก
11นายชูยศ สุธารัตนชัยพร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีเหมืองแร่)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา