โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2551 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2551ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นายบุญช่วย กอบกิจพานิชผล
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การบัญชี)
คลิก
2นายสุรพล เกียรติไชยากร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
3นายประโพธ ปีติยา
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
4นายวิรัตน์ คมคง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สัตวศาสตร์)
คลิก
5นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีการเกษตร)
คลิก
6นายเจริญศักดิ์ เลิศวรายุทธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พืชศาสตร์)
คลิก
7นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ออกแบบสิ่งทอ)
คลิก
8นายประสิทธิ์ เสาวภาคย์พงษ์
ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์(จิตรกรรม)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา