โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2552 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2552ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นายชัยวุฒิ         บรรณวัฒน์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คลิก
2น.ส.เฉลิมศรี       โตน้อย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
3นายหย่งเพียว     ลีลาเรืองแสง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การตลาด)
คลิก
4นางไพลิน          วิริยะไชยกุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การท่องเที่ยว)
คลิก
5นายชูศักดิ์          หาดพรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พืชศาสตร์)
คลิก
6นายคุณากร        เลี่ยมสกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พืชศาสตร์)
คลิก
7นายขจรศักดิ์      เมฆขจร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(บริหารธุรกิจเกษตร)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา