โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2553 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2553ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1พระโพธิรังษี (พายัพ กาวิยศ)
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การท่องเที่ยว)
คลิก
2นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การจัดการ)
คลิก
3ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (การตลาด)
คลิก
4นางจันทร์แรม ศรีเดช
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว)
คลิก
5นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)
คลิก
6นายอุดม สุขสด
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)
คลิก
7นายบุญธรรม วตระกูลปัญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)
คลิก
8นายอุทัย ตันตระกูล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คลิก
9นายสมชาย นาคอยู่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจเกษตร)
คลิก
10นางนุสรา เตียงเกตุ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบสิ่งทอ)
คลิก
11นายฉลอง พินิจสุวรรณ
ศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา