โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2554 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2554ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นายดนัย        ดีโรจนวงศ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด)
คลิก
2นายบัณฑิต     โทรักษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
3นางนิภาวรรณ   อินทพันธ์
บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
คลิก
4นายสำรวย      สุมนาพันธุ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตกิตติมศักดิ์  (วิศวกรรมไฟฟ้า)
คลิก
5ว่าที่ร้อยตรี สมเดช  อภิชยกุล
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
คลิก
6นายบุญส่ง      แสงเพ็ชร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คลิก
7นายเจริญ       รุจิราโสภณ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คลิก
8นายภราดร      กานดา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
คลิก
9นายเพราะ      ดีงาม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พืชศาสตร์)
คลิก
10นายใจคำ       ตาปัญโญ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบอุตสาหกรรม)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา