โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2555 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2555ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์
ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ทัศนศิลป์)
คลิก
2นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คลิก
3นายสุรพล เกียรติไชยากร
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
4นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
คลิก
5นายณรงค์ ชวสินธุ์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การตลาด)
คลิก
6นายเดชา ครุฑทิน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมโยธา)
คลิก
7นายประสงค์  ลือเมือง
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ทัศนศิลป์)
คลิก
8นายดนัย  เอกกมล
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมเครื่องกล)
คลิก
9นายจุมพร ชมภูรัตน์
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีเครื่องกล)
คลิก
10นายเดชา  ศิรนรเศรษฐ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(คหกรรมศาสตร์)
คลิก
11นายสะเทื้อม กะดีแดง
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
คลิก
12นายสายัณห์ ปานพินิจ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีการเกษตร)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา