โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2556 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2556ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1พระปลัดเขตฐวัชร์  วชิรญาโณ
บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
2นายอุดร  ตันติสุนทร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คลิก
3Dr.Rolf Burghardt Gennrich
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมโยธา)
คลิก
4ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ทัศนศิลป์)
คลิก
5นายสุพจน์  อาวาส
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การบัญชี)
คลิก
6นายวิรัตน์  พรหมเบิด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
คลิก
7นายเรือง ศรีนาราง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พืชศาสตร์)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา