โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2557 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2557ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นายประยูร  สุขพัทธี
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ออกแบบอุตสาหกรรม)
คลิก
2นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ทัศนศิลป์)
คลิก
3นายสุภชัย  วีระภุชงค์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
คลิก
4ดร.โทมัส  แวเนอร์ ชโรเดอร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมโยธา)
คลิก
5นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คลิก
6นางสาวธัญพร แดงรอด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีการเกษตร)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา