โลโก้เว็บไซต์ รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2558 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์2558ลำดับชื่อ-นามสกุลปริญญา/สาขาวิชาคำประกาศเกียรติคุณ
1นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การจัดการ)
คลิก
2นายจุลศิลป์  กลั่นเรืองแสง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เทคโนโลยีการเกษตร)
คลิก
3นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา