โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาที่เปิดสอน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายวิชาที่เปิดสอน


รายวิชาที่เปิดสอน สำหรับพื้นที่เชียงใหม่

ภาคเรียน/ปี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมฯ

วิทยาลัยฯ

อ.พิเศษ
1/2559

คลิก

คลิก

คลิก คลิก คลิก คลิก
2/2559

คลิก

คลิก

คลิก คลิก คลิก -
1/2560 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

-

2/2560 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก -
3/2560 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก -
1/2561 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก -
2/2561 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก สำนักงานอธิการบดี
1/2562 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก -
2/2562 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก งำนวิเทศสัมพันธ์
3/2562 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2563 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
2/2563 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
3/2563 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2564 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
2/2564 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2565 (new) คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  

**************************************************************************************************************************
สำหรับพื้นที่อื่นๆ สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนผ่านระบบทะเบียนกลาง ได้ที่นี่
https://reg.rmutl.ac.th/regis/course/c01course
**************************************************************************************************************************
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา