โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯปริญญาตรี | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วิทยาลัยฯปริญญาตรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ลำดับหลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2555
วันที่สภามหาวิทยาลัย
วันที่ สกอ. ลงนาม 
อนุมัติหลักสูตร
รับทราบหลักสูตร
501วท.บ.  วิศวกรรมกระบวนการอาหาร501  501   27  ก.พ. 5024-พ.ค.-50

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา