โลโก้เว็บไซต์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร


1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.pdf
1.2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558.pdf
1.3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558.pdf
1.4 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558.pdf
1.5 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
1.6 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
1.7 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
1.8 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565  
1.9 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.10 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 
1.11 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 
1.12 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 
1.13 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2565 
1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2565 
1.15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 
1.16 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.17 มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ 
1.18 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
1.20 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
1.21 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
1.22 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.23 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.24 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.25 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.26 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 
1.27 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.28 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 
1.29 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ.2565 
1.30 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
1.31 หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสุตรการศึกษา 
1.32 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัลและท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 2565 
1.33 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 
1.34 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ แบบแยกเขตจังหวัด พ.ศ. 2567 
1.35 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2567 
1.36 แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.37 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567
1.38 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2567
1.39  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567
1.40 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. คู่มือการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา (สป.อว.)

2.1 คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
2.2 ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education) ของ สกอ.   
2.3 คู่มือการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน 2565 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
2.4 คู่มือการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.5 คู่มือการจัดทำแบบฟอร์ม สมอ.08 กรณีแก้ไขอาจารย์

3. ขั้นตอนและแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

3.1 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3.2 แบบฟอร์มหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน 2565 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3.3 แบบฟอร์มเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชีพ
3.4 แบบฟอร์ม สมอ.08 กรณีแก้ไขอาจารย์
3.5 แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่ Koncept Paper 
3.6 แบบฟอร์ม สมอ.08 กรณีแก้ไขรายวิชา 
3.7 แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
3.8 แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ  ปวช.และ ปวส. 
3.9 แบบฟอร์มและขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร


4. ทักษะที่พึงประสงค์ตามประกาศของ สป.อว.
4.1 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 
 
5. มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาชีพ
5.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon