โลโก้เว็บไซต์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร


คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

 

1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.pdf
1.2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558.pdf
1.3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558.pdf
1.4 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558.pdf
1.5 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
1.6 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
1.7 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
1.8 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565  
1.9 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.10 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 
1.11 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 
1.12 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 
1.13 ประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2565 
1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2565 
1.15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 
1.16 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.17 มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ 
1.18 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
1.20 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
1.21 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
1.22 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.23 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.24 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.25 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.26 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 
1.27 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1.28 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 
1.29 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ.2565 
1.30 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
1.31 หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสุตรการศึกษา 
1.32 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัลและท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 2565 

2. ขั้นตอนการ/ตัวอย่างหลักสูตร (เป็นไฟล์ PDF)

2.1 แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ /ขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
2.2 แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร
2.3 แบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับปรุงทั้งฉบับ)/ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับปรุงทั้งฉบับ)
2.4 แบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อย)/ขั้นตอนการเสนอปรับปรุง(กรณีปรับปรุงแก้ไขพียงเล็กน้อย)
2.5 แบบเสนอการปิดหลักสูตร/ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร
2.6 โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม
2.7 การเสนอปิดหลักสูตร

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (TQF)

3.1 มคอ.1
3.1.1 สาขาคอมพิวเตอร์
3.1.2 สาขาโลจิสติกส์
3.1.3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3.1.4 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3.1.6 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
3.1.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3.1.8 สาขาเทคโนโลยี
3.2 มคอ.2
3.2.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
3.3 มคอ.3(แบบฟอร์ม)
3.3.1 รายงานผลการดำเนินงาน มคอ.3 - มคอ.4
3.4 มคอ.4(แบบฟอร์ม)
3.5 มคอ.5 (แบบฟอร์ม)
3.6 มคอ.5(ตัวอย่าง จาก สกอ.)
3.7 มคอ.6(ตัวอย่าง จาก สกอ.)
3.8 มคอ.7(แบบ มคอ7.docx ตัวอย่าง มคอ.7.pdf)
3.9 คู่มือปฏิบัติการจัดทำรายงาน มคอ.3 – มคอ.7
 

4 แบบฟอร์มหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.2)
4.4 หลักสูตรระดับปริญญาโท (มคอ.2)
4.5 แผนปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
4.6 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ (สมอ. 08).doc
4.7 ตัวอย่างแบบฟอร์มและหลักการเขียนประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5.1 ตัวอย่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พ.ศ. 2556) (ฉบับร่างยังไม่ประกาศใช้)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา