โลโก้เว็บไซต์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร


คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

 

1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.pdf
1.2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558.pdf
1.3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558.pdf
1.4 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558.pdf
1.5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
1.6 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548.pdf
1.7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548.pdf
1.8 จำนวนอาจารย์ประจำ.pdf
1.9 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548.pdf
1.10 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
1.11 แนวนโยบายปฏิบัติ-เปิดสอนภาษาต่างประเทศ.pdf
1.12 แนวปฏิบัติ - ทางไกล.pdf
1.13 แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร
1.13.1 แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร.pdf (ระเบียบสกอ.)
1.13.2 แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร.pdf (ระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัย)
1.14 แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร.pdf
1.15 แนวปฏิบัติในการเทียบโอน.pdf
1.16 แบบคำขอการศึกษาทางไกล.pdf
1.17 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า - 2549.pdf
1.18 มาตรฐานการอุดมศึกษา.pdf
1.19 หนังสือเวียน ว 319 - การเปิดปริญญาโท.pdf
1.20 หนังสือเวียน ว 626-7 การเปิดแพทยศาสตร์.pdf
1.21 หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf
1.22 หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549.pdf
1.23 หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระดับการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548.pdf
1.24 หลักเกณฑ์การเทียบโอน.pdf
1.25 หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตร.pdf
1.26 หนังสือตอบรับการรับรองหลักสูตร
1.27 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.28 ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา 2553
1.29 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.30  แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
1.31 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2554-2555 
1.32 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาทางการศึกษา 
1.33 หนังสือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework

2. ขั้นตอนการ/ตัวอย่างหลักสูตร (เป็นไฟล์ PDF)

2.1 แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรใหม่ /ขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
2.2 แบบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร
2.3 แบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับปรุงทั้งฉบับ)/ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับปรุงทั้งฉบับ)
2.4 แบบเสนอปรับปรุงหลักสูตร(กรณีปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อย)/ขั้นตอนการเสนอปรับปรุง(กรณีปรับปรุงแก้ไขพียงเล็กน้อย)
2.5 แบบเสนอการปิดหลักสูตร/ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร
2.6 โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม
2.7 การเสนอปิดหลักสูตร

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (TQF)

3.1 มคอ.1
3.1.1 สาขาคอมพิวเตอร์
3.1.2 สาขาโลจิสติกส์
3.1.3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3.1.4 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3.1.6 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
3.1.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3.1.8 สาขาเทคโนโลยี
3.2 มคอ.2
3.2.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
3.3 มคอ.3(แบบฟอร์ม)
3.3.1 รายงานผลการดำเนินงาน มคอ.3 - มคอ.4
3.4 มคอ.4(แบบฟอร์ม)
3.5 มคอ.5 (แบบฟอร์ม)
3.6 มคอ.5(ตัวอย่าง จาก สกอ.)
3.7 มคอ.6(ตัวอย่าง จาก สกอ.)
3.8 มคอ.7(แบบ มคอ7.docx ตัวอย่าง มคอ.7.pdf)
3.9 คู่มือปฏิบัติการจัดทำรายงาน มคอ.3 – มคอ.7
 

4 แบบฟอร์มหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.2)
4.4 หลักสูตรระดับปริญญาโท (มคอ.2)
4.5 แผนปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
4.6 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ (สมอ. 08).doc
4.7 ตัวอย่างแบบฟอร์มและหลักการเขียนประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5.1 ตัวอย่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5.2 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พ.ศ. 2556) (ฉบับร่างยังไม่ประกาศใช้)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา