โลโก้เว็บไซต์ เอกสารV-NET | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารV-NET


1. หนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ V-NET 2562 กลุ่ม 1 >>คลิกดาวน์โหลด

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ V-NET 2562 กลุ่ม 2 >>คลิกดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานสอบ V-NET 2562 กลุ่ม 1 >>คลิกดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานสอบ V-NET 2562  กลุ่ม 2 >>คลิกดาวน์โหลด

5. เอกสารแนบท้าย V-NET 2562 กลุ่ม 1 >>คลิกดาวน์โหลด

6. เอกสารแนบท้าย V-NET 2562 กลุ่ม 2 >>คลิกดาวน์โหลด

7. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

8. การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล   

      8.1. คู่มือ V-NET Digital Testing NEW

      8.2. ปฏิทินปฏิบัติงานสอบ v-net ปีการศึกษา 2563 (Digital Testing)

      8.3. คู่มือการจัดสอบ Digital Testing

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา