โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    (ลำดับการปรับปรุงหลักสูตร)

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.)

B01 บธ.บ.การบัญชี          
B02 บธ.บ.การตลาด 102   102 101 6 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2555
B03 บธ.บ.การจัดการ 103   103 101 6 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2555
B04 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 104   104 101 6 ม.ค. 2555 27 ส.ค. 2555
B05 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 105   105 101 6 ม.ค. 2555 7 ก.ย. 2555
B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 106   105 101 3 มี.ค. 2555 11 ก.ย. 2555
B07 บธ.บ.การบัญชี (ต่อเนื่อง ) 107       27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550
B08 บธ.บ.การตลาด(ต่อเนื่อง ) 108       27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550
B09 บธ.บ.การจัดการ(ต่อเนื่อง ) 109       27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550
B10 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(ต่อเนื่อง ) 110       27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550
B11 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ต่อเนื่อง ) 111       27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ. )

B12 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 112  
112
  2 เม.ย. 2553 20 ส.ค. 2553
B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 113   105 101 6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555
B33 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม    
 
101 6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

B25 บช.บ.การบัญชี     101 101 6 ม.ค. 2555 10 ส.ค. 2555

4. หลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

B21 พลศึกษาและนันทนาการ   121        
B22 ภาษาตะวันออก   122        
B23 ภาษาตะวันตก   123        
B24 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   124        


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา