โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    (ลำดับการปรับปรุงหลักสูตร)

 
ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2561
พ.ศ.
2565
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.)

 
B01 บธ.บ.การบัญชี                  
B02 บธ.บ.การตลาด 102   102 101       6 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2555  
B03 บธ.บ.การจัดการ 103   103 101       6 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2555  
B04 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 104   104 101       6 ม.ค. 2555 27 ส.ค. 2555  
B05 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 105   105 101       6 ม.ค. 2555 7 ก.ย. 2555  
B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 106   105 101 101   101 26 พ.ย. 2564 6 ส.ค. 2565 CHECO
B07 บธ.บ.การบัญชี (ต่อเนื่อง ) 107             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
B08 บธ.บ.การตลาด(ต่อเนื่อง ) 108             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
B09 บธ.บ.การจัดการ(ต่อเนื่อง ) 109             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
B10 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(ต่อเนื่อง ) 110             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
B11 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ต่อเนื่อง ) 111             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
ฺB34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ         111   111 11 มี.ค. 2565 13 พ.ค. 2566 CHECO
ฺB35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ         111 111 101 9 ธ.ค. 2564 6 ส.ค. 2565 CHECO
ฺB37 บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน             111 11 ก.พ. 2565 3 ก.ค. 2565  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ. )

 
B12 ศศ.บ.การท่องเที่ยว 112  
112
        2 เม.ย. 2553 20 ส.ค. 2553  
B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 113   105 101 101   101 26 พ.ย. 2564 10 เม.ย. 2565 CHECO
B33 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม    
 
101       6 ม.ค. 2555 11 ก.ย. 2555  
B36 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ         101   101 9 ธ.ค. 2564 6 ส.ค. 2565 CHECO

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

 
B25 บช.บ.การบัญชี     101 101 101   101 21 ต.ค. 2564 9 ก.ย. 2565  

4. หลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

 
B21 พลศึกษาและนันทนาการ   121                
B22 ภาษาตะวันออก   122                
B23 ภาษาตะวันตก   123                
B24 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   124                


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา