โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2555 
พ.ศ.
2560
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. )
E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 301   310   310 310 3 ก.พ. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO
E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 302   302   310 310 3 ก.พ. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO
E03 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 303   310   310 310 3 ก.พ. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO
E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 304   310   310 310 3 ก.พ. 2560 2 มี.ค. 2562 CHECO
E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 305   310   310 310 3 ก.พ. 2560 8 ธ.ค. 2561 CHECO
E06 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 306   310   310 310 3 ก.พ. 2560 30 พ.ย. 2561 CHECO
E07 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 307   310       2 เม.ย. 2553 2 ส.ค. 2553  
E08 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์   308     310 310 3 ก.พ. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO
E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่     310   310 310
3 ก.พ. 2560
2 มี.ค. 2562
CHECO
E41 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์       310    
26 ก.พ. 2554
4 พ.ย. 2554
 
E42 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       310    
1 เม.ย. 2554
30 ก.ย. 2554
 
E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ         310 310 3 ก.พ. 2560 9 ก.พ. 2562 CHECO
E48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ           310 3 ก.พ. 2560 20 ม.ค. 2562  

2.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต( อส.บ.)

E09 อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 309           27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550  
E10 อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 310   310   315  
3 มี.ค. 2555
7 ก.ย. 2555
 
E11 อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 311   311   315  
3 มี.ค. 2555
7 ก.ย. 2555
 
E12 อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 312   310   315  
3 มี.ค. 2555
19 ต.ค. 2555
 
E13 อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 313   310   315  
3 มี.ค. 2555
7 ก.ย. 2555
 
E14 อส.บ.เทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) 314          
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
 

3.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( ค.อ.บ. )

E15 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 315   315   315  
3 มี.ค. 2555
4 ต.ค. 2555
 
E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5 ปี) 316   316   315 315
3 ก.พ. 2560
2 มี.ค. 2562
CHECO
E17 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 317          
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
 
E18 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 318          
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
 
E19 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 319          
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
 
E20 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 320          
27 มิ.ย. 2548 
22 ต.ค. 2550
 
E21 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 321          
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
 
E36 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์     316       5 พ.ย. 2553 28 ม.ค. 2554  
E37 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ     316       5 พ.ย. 2553 24 ม.ค. 2554  
E38 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล     316       5 พ.ย. 2553 24 ม.ค. 2554  
E39 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า     316       5 พ.ย. 2553 24 ม.ค. 2554  
E40 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)     316   315 315
3 ก.พ. 2560
2 มี.ค. 2562
CHECO
E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)         315 315 3 ก.พ. 2560 2 มี.ค. 2562 CHECO
E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)          315 315 3 ก.พ. 2560 2 มี.ค. 2562 CHECO

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา