โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สมอ.08
ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2555 
พ.ศ.
2560
พ.ศ.
2565
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. )
E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 301   310   310 310 310 9 ธ.ค. 2564 27 ก.ย. 2565      
E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 302   302   310 310 310 9 ธ.ค. 2564 27 ก.ย. 2565      
E03 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 303   310   310 310 310 11 ก.พ. 2565 11 ก.ย. 2565      
E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 304   310   310 310 310 21 ต.ค. 2564 20 มิ.ย. 2565      
E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 305   310   310 310 310 21 ต.ค. 2564 6 ส.ค. 2565      
E06 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 306   310   310 310 310 9 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565      
E07 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 307   310         2 เม.ย. 2553 2 ส.ค. 2553      
E08 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ   308     310 310 310 21 ต.ค. 2564 20 มิ.ย. 2565 310    
E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่     310   310 310 310
21 ต.ค. 2564
6 ส.ค. 2565
     
E41 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์       310      
26 ก.พ. 2554
4 พ.ย. 2554
     
E42 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       310      
1 เม.ย. 2554
30 ก.ย. 2554
     
E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ         310 310 310 11 มี.ค. 2565 27 ก.ย. 2565      
E48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ           310 310 9 ธ.ค. 2564 23 ธ.ค. 2565      
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ) ต่อเนื่อง    
E49 วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง)             310 11 มี.ค. 2565 6 ส.ค. 2565      

3.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต( อส.บ.)

 
E09 อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 309             27 มิ.ย. 2548 22 ต.ค. 2550      
E10 อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 310   310   315    
3 มี.ค. 2555
7 ก.ย. 2555
     
E11 อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 311   311   315    
3 มี.ค. 2555
7 ก.ย. 2555
     
E12 อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 312   310   315    
3 มี.ค. 2555
19 ต.ค. 2555
     
E13 อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 313   310   315    
3 มี.ค. 2555
7 ก.ย. 2555
     
E14 อส.บ.เทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) 314            
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
     

4.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( ค.อ.บ. )

 
E15 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 315   315   315    
3 มี.ค. 2555
4 ต.ค. 2555
     
E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (4 ปี) 316   316   315 315 315
26 พ.ย. 2564
20 มิ.ย. 2565
     
E17 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 317            
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
     
E18 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 318            
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
     
E19 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 319            
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
     
E20 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 320            
27 มิ.ย. 2548 
22 ต.ค. 2550
     
E21 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 321            
27 มิ.ย. 2548
22 ต.ค. 2550
     
E36 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์     316         5 พ.ย. 2553 28 ม.ค. 2554      
E37 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ     316         5 พ.ย. 2553 24 ม.ค. 2554      
E38 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล     316         5 พ.ย. 2553 24 ม.ค. 2554      
E39 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า     316         5 พ.ย. 2553 24 ม.ค. 2554      
E40 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)     316   315 315 315
26 พ.ย. 2564
20 มิ.ย. 2565
     
E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)         315 315 315 26 พ.ย. 2564 20 มิ.ย. 2565 310    
E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)          315 315 315 26 พ.ย. 2564 6 ส.ค. 2565      
4.หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ    
E51 วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)             310 12 พ.ค.2565 30 เม.ย.2566      

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา