โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทั่วไป | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป


1. การบริการและธุรการ

2. การวางนโยบายและจัดทำแผน 

3. การเงินและพัสดุ

4. การประกันคุณภาพ

5. การบริหารความเสี่ยง

6. การจัดการความรู้

7. งานในสำนัก

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  8.1 งานสภาวิชาการ ---> 

   8.2 งานบัณฑิตกิตติมศักดิ์

   8.3 งานบัณฑิตศึกษา --->

   8.4 งานนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9. แบบฟอร์ม

   9.1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

   9.2 แบบใบลาพักผ่อน

   9.3 แบบเสนออธิการบดีลงนาม (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ)

   9.4 แบบเสนอรองอธิการบดีลงนาม (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ)

   9.5 แบบรายงานการขอจ้าง (ใบจ้างเหมาสีเหลือง)

   9.6 แบบรายงานการขอซื้อวัสดุ (ใบ ว. สีชมพู)

   9.7 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 3

   9.8 แบบฟอร์มการใช้งานบริการแผนกเอกสารสิ่งพิมพ์

   9.9 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 2559 สวท. ส่งภายใน

   9.10 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

10. ประกาศและอื่นๆ

   10.1 เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ

   10.2 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายฯ

   10.3 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติ ครม. เมื่อ 3 มี.ค. 58(กรณ๊ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทาง คือบัตรโดยสาร ฯลฯ)

   10.4 ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2560

   10.5 แนวปฏิบัติการยืมเงินและเงินทดลองราชการ

   10.6 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา