โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


1. หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์

ลำดับหลักสูตรที่เปิดสอนพ.ศ.
2558
วันที่สภามหาวิทยาลัยวันที่ สกอ. ลงนาม
อนุมัติหลักสูตรรับทราบหลักสูตร

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

B26บธ.ม.บริหารธุรกิจ3153 มกราคม 2557

5 พฤศจิกายน 2558

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา