โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


 

1. หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน พ.ศ.
2558
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

B26 บธ.ม.บริหารธุรกิจ 315 3 มกราคม 2557

5 พฤศจิกายน 2558

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา