โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


4. หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปิดสอนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สมอ.08

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2563

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่ สกอ. ลงนาม

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 

F24

หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

401

 

18  เม.ย. 2557

23 ก.ย. 2558

     
F28 หลักสูตร ศป.ม.การออกแบบสร้างสรรค์   401 24  ก.ย. 2563 25 พ.ย. 2563 401    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา