โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


4. หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปิดสอนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ.
2557

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่ สกอ. ลงนาม

เอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

F24

หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

401

18  เม.ย. 2557

23 ก.ย. 2558

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา