โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกลาง | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกลาง


คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกลาง

สำหรับนักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
1. ขั้นตอนการถอนรายวิชา
2. ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา (สำหรับศิษย์เก่า ที่ไม่เคยมีข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา