โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                 

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ.
2548

พ.ศ.
2550

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555

พ.ศ.
2565

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่ สกอ. ลงนาม        

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 29 สาขาวิชา วันที่ 22 มิถุนายน 2550

114

ปวส สาขาวิชาบัญชี

 114

 

 

 

114

26 พ.ย. 2564

9 ส.ค.2565

   

115

ปวส สาขาวิชาการตลาด

 115

 

 

 

115

26 พ.ย. 2564

9 ส.ค.2565

 

116

ปวส สาขาการจัดการ 

 116

 

 

 

116

26 พ.ย. 2564

9 ส.ค.2565

 

117

ปวส สาขาวิชาการเลขานุการ

117

 

 

 

 

 

 

 

118

ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

118

 

 

 

 

 

 

 

119

ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.)

119

 

 

 

 

 

 

 

120

ปวส สาขาวิชาการท่องเที่ยว

120

 

           
121

ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

        120 26 พ.ย. 2564 9 ส.ค.2565  

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา