โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส. คณะศิลปกรรมกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ปวส. คณะศิลปกรรมกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


 

7.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ที่เปิดสอนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ  จำนวน  29  สาขาวิชา วันที่  22 มิถุนายน  2550

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

พ.ศ.
2548

 

พ.ศ.
2550

 

พ.ศ.
2551

 

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2555

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่ สกอ.

ลงนาม

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

417

ปวส สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

417
 
 
 
 
 
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา