โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 29 สาขาวิชา วันที่ 22 มิถุนายน 2550

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2565
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
322 ปวส สาขาช่างไฟฟ้า 322         322      
323 ปวส สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 323         322      
324 ปวส สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ 324         322      
325 ปวส สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 325         322      
326 ปวส สาขาช่างโลหะ 326         322      
327 ปวส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 327         322      
328 ปวส สาขาวิชาช่างยนต์ 328         322      
329 ปวส สาขาวิชาช่างกลเกษตร 329                
330 ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ปวช. หรือ ม.6) 330                
331 ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (กลุ่มวิชาเครื่องกล) 331                
332 ปวส สาขาวิชาช่างโยธา 332         322      
333 ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ม.6) 333                
334 ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปวช.) 334                
335 ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก            322      
336 ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง           322      

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon