โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 29 สาขาวิชา วันที่ 22 มิถุนายน 2550

ลำดับ หลักสูตรที่เปิดสอน
พ.ศ.
2548
พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2554
พ.ศ.
2555
วันที่สภามหาวิทยาลัย วันที่ สกอ. ลงนาม เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
อนุมัติหลักสูตร รับทราบหลักสูตร
322 ปวส สาขาช่างไฟฟ้า 322              
323 ปวส สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 323              
324 ปวส สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 324              
325 ปวส สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 325              
326 ปวส สาขาช่างโลหะ 326              
327 ปวส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 327              
328 ปวส สาขาวิชาช่างยนต์ 328              
329 ปวส สาขาวิชาช่างกลเกษตร 329              
330 ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ปวช. หรือ ม.6) 330              
331 ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (กลุ่มวิชาเครื่องกล) 331              
332 ปวส สาขาวิชาช่างโยธา 332              
333 ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ม.6) 333              
334 ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปวช.) 334              

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา