โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หลักสูตร ระดับ ปวส. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 29 สาขาวิชา วันที่ 22 มิถุนายน 2550

ลำดับ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

พ.ศ.
2548

 

พ.ศ.
2550

 

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2565

วันที่สภามหาวิทยาลัย

วันที่ สกอ. ลงนาม

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

อนุมัติหลักสูตร

รับทราบหลักสูตร

220

ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

220

 

 

220

21 ต.ค. 64

15 ส.ค. 65

 

221

ปวส สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

221

 

 

 

 

 

 

222

ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

222

 

 

222

12 ก.ย. 64

15 ส.ค. 65

 

223

ปวส สาขาวิชาพืชศาสตร์

223

 

 

223

12 ก.ย. 64

15 ส.ค. 65

 

224

ปวส สาขาวิชาประมง

224

 

 

 

 

 

 

225

ปวส สาขาวิชาสัตวศาสตร์

225

 

 

225

12 ก.ย. 64

15 ส.ค. 65

 

226

ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

226

 

 

226

12 ก.ย. 64

15 ส.ค. 65

 

227

ปวส สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

227

 

 

 

 

 

 
228 ปวส สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ       227 12 ก.ย. 64 15 ส.ค. 65  

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา