โลโก้เว็บไซต์ เอกสารสำหรับบุคลากร สวท. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารสำหรับบุคลากร สวท.


A. การประเมินการปฏิบัติงาน
    1. แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์

        1.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    ปฏิบัติการ    ชำนาญการ    ชำนาญการพิเศษ
        1.2 พนักงานราชการ                     ปฏิบัติงาน
        1.3 ลูกจ้างชั่วคราว                       ปฏิบัติการ

     2. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมิน    ปฏิบัติการ    ชำนาญการ

     3. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
        3.1 สำหรับบุคลากรทั่วไป              ปฏิบัติการ     ชำนาญการ
        3.2 สำหรับหัวหน้างาน                  ปฏิบัติการ     ชำนาญการ
        3.3 สำหรับพนักงานราชการ            ปฏิบัติงาน

    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา