โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกฏกระทรวง ตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  โดยมีผู้อำนวยการดังนี้

  1.รศ. ดร. ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์  พ.ศ.2550 - 2555

  2.ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์  0 5392 1444 ต่อ 1101, 1102 , 1103 , 1104, 1107, 1110-1, 1113, 1232, 1234
โทรสาร 0 5392 1444 ต่อ 1104
ปรัชญา
        ส่งเสริมวิชาการ บริหารจัดการด้วยไอที
วิสัยทัศน์
" นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ "

 

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุกที่หลากหลาย
3. พัฒนาระบบทะเบียนกลางให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. บริการข้อมูลด้านวิชาการ (Academic Records)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา