โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกฏกระทรวง ตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  
 โดยมีผู้บริหาร ดังนี้

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์                    ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิทย์ สมภักดี                               รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช                       รองผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์                    ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิทย์ สมภักดี                               รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช                       รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์                                          รองผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช                        รักษาราชการ ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช                        ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิทย์ สมภักดี                                รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557)
อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์                                           รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559)
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์                               รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559)

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช                        ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์                           รองผู้อำนวยการ
อาจารย์มานัส สุนันท์                                                   รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์  รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์     ผู้อำนวยการ
อาจารย์มานัส สุนันท์                                                     รองผู้อำนวยการ
ดร.สมนึก สุระธง                                                           รองผู้อำนวยการ

ที่ตั้ง

     ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์  0 5392 1444 ต่อ 1101, 2250

ปรัชญา

     ส่งเสริมวิชาการ บริหารจัดการด้วยไอที
     

วิสัยทัศน์

" นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ "

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุกที่3หลากหลาย
3. พัฒนาระบบทะเบียนกลางให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. บริการข้อมูลด้านวิชาการ (Academic Records)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา