โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  จัดตั้งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2549 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน 118 ก วันที่ 27  พฏศจิกายน  2549

  โดยมีผู้อำนวยการดังนี้

  1.รศ. ดร. ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์  พ.ศ.2550 - 2555

  2.ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน



วิสัยทัศน์
" มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการบริหารอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสู่สากล "


พันธกิจ
1. ดำเนินงานด้านหลักสูตร 
2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษา 
3. ดำเนินงานด้านงานสหกิจศึกษา 
4. ดำเนินงานด้านการพัฒนาครูมืออาชีพ และคุณภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์
5. บริการข้อมูลสารสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการของหน่วยงาน 
6. ดำเนินงานด้านการบริการนักศึกษาพิการ
7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน


ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 
6. พัฒนาด้านงานบริการนักศึกษาพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ


เป้าหมาย
1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของสังคม
2. มีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่หลากหลาย 
3. มีการบริหารจัดการสหกิจศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์
5. มีระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
6. มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ


กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้คณะดำเนินการพัฒนาสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  
2. ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับนักศึกษาใหม่และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการเรียนรู้ และเข้าใจชีวิตจริงของการทำงานในสถานประกอบการ
4. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาให้ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่ลงทะเบียนจนสำเร็จการศึกษา 
6. สนับสนุนให้มีล่ามภาษามือสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
7. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ
 
อัตลักษณ์, เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย : นวัตกรรมเพื่อชุมชน