โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกฏกระทรวง ตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน
  
 โดยมีผู้อำนวยการดังนี้
       1.รศ. ดร. ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์  พ.ศ.2550 - 2555
       2.ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

ที่ตั้ง

     ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์  0 5392 1444 ต่อ 1101, 1102 , 1103 , 1104, 1107, 1110-1, 1113, 1232, 1234
โทรสาร 0 5392 1444 ต่อ 1104

ปรัชญา

     ส่งเสริมวิชาการ บริหารจัดการด้วยไอที
     

วิสัยทัศน์

" นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ "

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุกที่3หลากหลาย
3. พัฒนาระบบทะเบียนกลางให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. บริการข้อมูลด้านวิชาการ (Academic Records)
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา