โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกฏกระทรวง ตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้บริหาร ดังนี้

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิทย์ สมภักดี รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ


พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิทย์ สมภักดี รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ รองผู้อำนวยการ


พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รักษาราชการ ผู้อำนวยการ


พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิทย์ สมภักดี รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557)
อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559)
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์  รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559)


พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ รองผู้อำนวยการ
อาจารย์มานัส สุนันท์ รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ รองผู้อำนวยการ (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)


พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผู้อำนวยการ
อาจารย์มานัส สุนันท์ รองผู้อำนวยการ
ดร.สมนึก สุระธง  รองผู้อำนวยการ
อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย รองผู้อำนวยการ


ที่ตั้ง

     ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50300
โทรศัพท์  0 5392 1444 ต่อ 1101, 2250
 

ปรัชญา

     ส่งเสริมวิชาการ บริหารจัดการด้วยไอที
 

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
    

วิสัยทัศน์

" นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ "

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ดำเนินงานด้านการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุกที่3หลากหลาย
3. พัฒนาระบบทะเบียนกลางให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. บริการข้อมูลด้านวิชาการ (Academic Records)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon