โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา ปี 2560

       ปฏิทินการศึกษา ปี 2559 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559)

       - ปฏิทินการศึกษา ปี 2558

        - ปฏิทินการศึกษา ปี 2557

         - ปฏิทินการศึกษา ปี 2556

          - ปฏิทินการศึกษา ปี 2555

          ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา