โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา


ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่)
ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2565 (3 มีนาคม 2565) / ฉบับแก้ไขปีการศึกษา 2565 (22 กันยายน 2565)
ปีการศึกษา 2564 (15 มกราคม 2564)
ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563)
ปีการศึกษา 2562 เฉพาะโครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) สาหรับนักศึกษา รหัส 59 (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2)
ปีการศึกษา 2562 เฉพาะภาคฤดูร้อน (ฉบับแก้ไขภาคฤดูร้อน ฉบับที่ 3)
ปีการศึกษา 2562 เฉพาะภาคฤดูร้อน (ฉบับแก้ไขภาคฤดูร้อน ฉบับที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019)
ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข ยกเว้น โครงการร่วมกับ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด นักศึกษารหัส 60, 61, 62 ใช้ฉบับเดิม)
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561(ฉบับแก้ไขเฉพาะภาคฤดูร้อน)
ปีการศีกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559)
ปีการศึกษา 2558

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon