โลโก้เว็บไซต์ ผลการประเมินอาจารย์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลการประเมินอาจารย์


ผลการประเมินอาจารย์

เขียนโดย ADMINISTRATOR.

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

พื้นที่

รายบุคคลราย section/บุคคลแยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

พื้นที่

รายบุคคลราย section/บุคคลแยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

พื้นที่

รายบุคคลราย section/บุคคลแยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พื้นที่

รายบุคคลราย section/บุคคลแยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

พื้นที่

รายบุคคลราย section/บุคคลแยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก  

คลิก

น่าน  

คลิก

พิษณุโลก  

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง  

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

พื้นที่

รายบุคคลราย section/บุคคลแยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงรายดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
ตากดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
น่านดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
พิษณุโลกดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
เชียงใหม่ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
ลำปางดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

พื้นที่

รายบุคคลรายวิชารายหลักสูตร
เชียงใหม่ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

พื้นที่

รายบุคคลรายวิชารายหลักสูตร
เชียงใหม่ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

พื้นที่

รายบุคคลรายวิชารายหลักสูตร
เชียงใหม่ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

พื้นที่

รายบุคคลรายวิชารายหลักสูตร
เชียงใหม่ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf