โลโก้เว็บไซต์ ผลการประเมินอาจารย์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลการประเมินอาจารย์


ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก


ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก


ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก


ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก

คลิก

คลิก

คลิก

น่าน

คลิก

คลิก

คลิก

พิษณุโลก

คลิก

คลิก

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง

คลิก

คลิก

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย

คลิก

คลิก

คลิก

ตาก    

คลิก

น่าน    

คลิก

พิษณุโลก    

คลิก

เชียงใหม่

คลิก

คลิก

คลิก

ลำปาง    

คลิก

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

พื้นที่

รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
เชียงราย ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
ตาก ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
น่าน ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
พิษณุโลก ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
เชียงใหม่ ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf
ลำปาง ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

พื้นที่

รายบุคคล รายวิชา รายหลักสูตร
เชียงใหม่ ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

พื้นที่

รายบุคคล รายวิชา รายหลักสูตร
เชียงใหม่ ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

พื้นที่

รายบุคคล รายวิชา รายหลักสูตร
เชียงใหม่ ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ผลการประเมินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

พื้นที่

รายบุคคล รายวิชา รายหลักสูตร
เชียงใหม่ ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf ดาวโหลด pdf

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon