โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น แยกตามปริญญา ของแต่ละคณะ

** หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่  แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

ภาคเรียน/ปีการศึกษา

  บริหารธุรกิจฯ  

  วิทยาศาสตร์ฯ  

  วิศวกรรมศาสตร์  

  ศิลปกรรมฯ  

  วิทยาลัยฯ  

ปวส. ปวช. ประกาศรวม ประกาศเพิ่มเติม
1/2561 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก    
2/2561 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2562 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
2/2562  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2563 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
2/2563 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2564 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
2/2564  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2565 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
2/2565 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  
1/2566  คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก ประกาศเพิ่มเติม
2-2566 New คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon