โลโก้เว็บไซต์ สถานะของหลักสูตรปรับปรุง 2560 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถานะของหลักสูตรปรับปรุง 2560


 

สถานะปัจจุบันของหลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ.2560-2561  อัพเดตวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คลิกyes

เลขที่หนังสือ

หลักสูตรที่เข้าสกอ.

วันที่ส่งหลักสูตร

เข้าสกอ.

วันที่สกอ.ส่งคืน

เพื่อแก้ไข

วันที่สกอ.รับทราบ

หลักสูตร

1. ศธ.0583.01(08)/0155
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 หลักสูตร คือ
1. F10 ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
2. F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์
3. F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. F20 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
5. F21 ทล.บ.เซรามิก
6. F22 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
ครั้งที่ 1
23 ม.ค. 2560

 

3 พ.ค. 2560
ศธ.0506(2)/4403
(ส่งสกอ.ครั้งที่ 2)
 
8 มี.ค. 2561
(F11)
25 พ.ค. 2561
(F10, F19, F20, F21, F22)
2. ศธ.0583.01(08)/0907
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. B25 บช.บ.การบัญชี
ครั้งที่ 1
2 พ.ค. 2560
ครั้งที่ 2
B06
5 เม.ย. 2561
B25
27 มี.ค. 2561
9 พ.ย. 2560
ศธ 0506(2)/12593
(B25)
20 ธ.ค. 2560
ศธ 0506(2)/2912
(B06)
20 มิ.ย. 2561
(B25)
3. ศธ.0583.01(08)/0908
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 6 หลักสูตร
1. S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. S31 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
3. S33 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์
6. S37 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ปริญญาโท 2 หลักสูตร
1. S17 วท.ม.พืชศาสตร์
2. S18 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร

ครั้งที่ 1
2 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 2
S06,31,37
9 มี.ค. 2561
S36
27 มี.ค. 2561
S33,34
4 มิ.ย. 2561
S17, 18
4 มิ.ย. 2561

31 ก.ค. 2560
ศธ 0506(2)/7924
(S17,S18)

17 ส.ค. 2560
ศธ 0506(2)/8956
(S31, S37)
11 ก.ย. 2560
ศธ 0506(2)/10105
(S34)
ศธ 0506(2)/10106
(S06,36)
18 ต.ค. 2560
ศธ.0506(2)/11627
(S33)
ผ่านระบบ CHECO
1 ต.ค. 2561
(S06)
4. ศธ.0583.01(08)/0909
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
1. C08 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
ปริญญาโท 1 หลักสูตร
1. C06 วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
ครั้งที่ 1
2 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 2
9 มี.ค. 2561
11 ก.ย. 2560
ศธ 0506(2)/10104
(C06)
18 ต.ค. 2560
ศธ.0506(2)/11625
(C08)
 
5. ศธ.0583.01(08)/0988
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 หลักสูตร

ปริญญาตรี 14 หลักสูตร
1. E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
2. E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
3. E03 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
4. E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5. E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
6. E06 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. E08 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์
8. E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
9. E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
10. E40 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
11. E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
12. E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
13. E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
14. E48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ

ปริญญาโท 2 หลักสูตร
1. E46 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
2. E47 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ครั้งที่ 1
11 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 2
E01
17 เม.ย. 2561
ENG
17 เม.ย. 2561
TED
17 เม.ย. 2561
E46,47
9 มี.ค. 2561
20 ต.ค. 2560
ศธ.0506(2)/11775
(E46, 47)
22 ธ.ค. 2560
ศธ 0506(2)/14382
(E01)
20 ก.พ. 2561
ศธ 0506(2)/638
(E02, E03, E04,
E05, E06, E08,
E16, E35, E40,
E43, E44, E45,
E48)
 
6. ศธ.0583.01(8)/1069
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร
1. B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2. B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3. B36 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
ครั้งที่ 1
24 พ.ค. 2560
ครั้งที่ 2
B13
4 มิ.ย. 2561
B35
4 มิ.ย. 2561
B36
18 มิ.ย. 2561
6 พ.ย. 2560
ศธ 0506(2)/12442
(B35)
8 ธ.ค. 2560
ศธ 0506(2)/13827
(B36)
22 ธ.ค. 2560
ศธ 0506(2)/14381
(B13)
 
ผ่านระบบ CHECO
24 ก.ย. 2561
(B35)
 
7. ศธ.0583.01(8)/1222
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
1. B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 1
16 มิ.ย. 2560

ครั้งที่ 2
18 มิ.ย. 2561
8 ม.ค. 2561
ศธ 0506(2)/157
(B34)
 
8. ศธ.0583.01(8)/1283
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 หลักสูตร คือ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
1. C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
21 มิ.ย. 2560
-
8 ก.พ. 2561
เล่มหลักสูตร 60C07
9. ศธ.0583.01(8)/1153
(คลิกเลขที่หนังสือเพื่อเปิดดูไฟล์)
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

1. F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม
2. F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

 
ครั้งที่ 1
3 เม.ย. 2561
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา