โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลการวางแผนการศึกษาสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (GotoUni) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลการวางแผนการศึกษาสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (GotoUni)


ตรวจสอบข้อมูลการวางแผนการศึกษาสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (GotoUni) ประจำปีการศึกษา 2561

1. พื้นที่ เชียงใหม่      จำนวน น.ศ.         ค่าเล่าเรียน
2. พื้นที่ ตาก            จำนวน น.ศ.         ค่าเล่าเรียน
3. พื้นที่ เชียงราย       จำนวน น.ศ.         ค่าเล่าเรียน
4. พื้นที่ ลำปาง          จำนวน น.ศ.         ค่าเล่าเรียน
5. พื้นที่ น่าน             จำนวน น.ศ.         ค่าเล่าเรียน
6. พื้นที่ พิษณุโลก      จำนวน น.ศ.         ค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรปรับปรุง 2560 ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งทำให้ไม่สามารถขอรหัสหลักสูตร 14 หลักในการกรอกข้อมูลได้ ทำให้ไม่ปรากฎหลักสูตรดังกล่าวในระบบ Goto Uni

                2. จำนวน นศ. ที่ปรากฏเป็นจำนวนโดยประมาณที่ นศ.จะขอกู้ในกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

                3. ค่าเล่าเรียน เป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายขั้นสูงสุด โดยคิดในหน่วยของ 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษาปกติ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon