โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลการอนุมัติ สมอ.08 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปผลการอนุมัติ สมอ.08


1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (B)

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร เหตุผล วันที่สภา ม. อนุมัติ ไฟล์เอกสาร สถานะ หมายเหตุ
1 60B25 บัญชีบัณฑิต ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ก.ย. 2563 60B25 ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  
2 B26 บธ.ม.บริหารธุรกิจ ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 29 มิ.ย. 2564 B26 ผ่านการเห็นชอบจาก อว.  

 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (S)

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร เหตุผล วันที่สภา ม. อนุมัติ ไฟล์เอกสาร สถานะ หมายเหตุ
1 60S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 20 ธ.ค. 2561 101 รอเข้าระบบ CHECO  
2 60S33 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 22 ม.ค. 2562 101 รอเข้าระบบ CHECO  

 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (E)

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร เหตุผล วันที่สภา ม. อนุมัติ ไฟล์เอกสาร สถานะ หมายเหตุ
1 E47 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อและข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร 30 ต.ค. 2563 E47 ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  
2              

 

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (F)

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร เหตุผล วันที่สภา ม. อนุมัติ ไฟล์เอกสาร สถานะ หมายเหตุ
1 60F10 ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ก.ย. 2562 101 ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  
2 60F22 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ก.ย. 2562 101 ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  
3 60F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 24 ก.ย. 2563 60F11 ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  

 

 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (S)

ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร เหตุผล วันที่สภา ม. อนุมัติ ไฟล์เอกสาร สถานะ หมายเหตุ
1              
2              

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา