โลโก้เว็บไซต์ สหกิจศึกษาและฝึกงาน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สหกิจศึกษาและฝึกงาน


A.แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา
 

B.การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
1. เกณฑ์คัดเลือกสหกิจระดับชาติ 2564 (หมายเหตุ:ใช้เกณฑ์เดียวกันกับปี 2563) 

2. แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจดีเด่น ประจำปี 2564   
        2.1 ประเภทที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
        2.2 ประเภทที่ 6 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
        2.3 ประเภทที่ 7 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

3. ตัวอย่างแบบเสนอข้อมูล

C.ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
1. คำสั่งมทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา