โลโก้เว็บไซต์ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


A.แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนิงาน CWIE 
   
ก. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    
    ข. คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีการเกษตร
    ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ง. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
    จ. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2. แบบรายงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร CWIE (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)
3. แบบรายงานข้อมูลความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการ CWIE
   
 ก. แบบรายงานข้อมูลสถานประกอบการในประเทศไทยที่ร่วมจัดหลักสูตร CWIE
    ข. แบบรายงานข้อมูลสถานประกอบการในต่างประเทศที่ร่วมจัดหลักสูตร CWIE

B.การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
1. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 

2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ (CWIE) ประจำปี พ.ศ.2566 (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
    ก. ประเภทสถานศึกษา
        ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดีเด่น
        ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดาวรุ่ง
        ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดำเนินการ CWIE นานาชาติดีเด่น
        ประเภทที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรม CWIE ดีเด่น
    ข. ประเภทนักศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
        ประเภทที่ 5 นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
        ประเภทที่ 6 นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
        ประเภทที่ 7 นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
        ประเภทที่ 8 นักศึกษา CWIE นานาชาติดีเด่น
    ค. ประเภทคณาจารย์นิเทศ และที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 9 คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น
        ประเภทที่ 10 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษา CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น
    ง. ประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 11 ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น
        ประเภทที่ 12 ผู้ปฏิบัติการ CWIE
ในสถานประกอบการดีเด่น
    จ. ประเภทสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการ CWIE
ดีเด่น
        ประเภทที่ 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการ CWIE ดีเด่น

3. Download แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาฯ (CWIE) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566   
     ก. ประเภทสถานศึกษา
        ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดีเด่น 
        
ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดาวรุ่ง
        ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดำเนินการ CWIE นานาชาติดีเด่น 
       
ประเภทที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรม CWIE ดีเด่น 
    ข. ประเภทนักศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
       
ประเภทที่ 5 นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 
        ประเภทที่ 6 นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น 
        ประเภทที่ 7 นักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น 
       
ประเภทที่ 8 นักศึกษา CWIE นานาชาติดีเด่น 
    ค. ประเภทคณาจารย์นิเทศ และที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ
       
ประเภทที่ 9 คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น 
       
ประเภทที่ 10 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษา CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น 
    ง. ประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
       
ประเภทที่ 11 ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น 
       
ประเภทที่ 12 ผู้ปฏิบัติการ CWIE
ในสถานประกอบการดีเด่น 
    จ. ประเภทสถานประกอบการ
       
ประเภทที่ 13 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการ CWIE ดีเด่น 
        ประเภทที่ 14 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการ CWIE ดีเด่น 

4. ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล 

C.ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
1. คำสั่งมทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
2. ประกาศกมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา