โลโก้เว็บไซต์ สหกิจศึกษาและฝึกงาน | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สหกิจศึกษาและฝึกงาน


A.แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษา

B.การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
1. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 

2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ.2565
    ก. ประเภทสถานศึกษา
        ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
        ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดาวรุ่ง
        ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
    ข. ประเภทนักศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
        ประเภทที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
        ประเภทที่ 5 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
        ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมดีเด่น
    ค. คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 7 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
        ประเภทที่ 8 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการดีเด่น
    ง. ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 9 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานศึกษาดีเด่น
        ประเภทที่ 10 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการดีเด่น
    จ. ประเภทสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 11 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
        ประเภทที่ 12 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น

3. Download แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565   
    ก. ประเภทสถานศึกษา
        ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
        ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดาวรุ่ง
        ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
    ข. ประเภทนักศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
        ประเภทที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
        ประเภทที่ 5 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
        ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมดีเด่น
    ค. คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 7 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
        ประเภทที่ 8 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการดีเด่น
    ง. ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 9 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานศึกษาดีเด่น
        ประเภทที่ 10 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการดีเด่น
    จ. ประเภทสถานประกอบการ
        ประเภทที่ 11 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น
        ประเภทที่ 12 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาฯ ดีเด่น        

4. ตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัล

C.ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
1. คำสั่งมทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา